Kjøpsvilkår hos LakkLåven

- Generelt
- 1. Avtalen
- 2. Partene
- 3. Priser
- 4. Avtaleinngåelse
- 5. Ordrebekreftelse
- 6. Betaling
- 7a) Levering
  7b) Frakt
  7c) Gebyr ved uavhentede forsendelser
- 8. Risiko
- 9a) Angrerett
  9b) Vilkår for returnering av varer
  9c) Gebyr ved uavhentede forsendelser
- 10. Undersøkelse av varen
- 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav om forsinkelse
- 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
- 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
- 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
- 15. Garanti
- 16. Personopplysninger
- 17. Konfliktløsning

Generelt:
Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. (.) Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, disse lovene sikrer forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1.Avtalen: 
Avtalen mellom kjøper (deg) og selger (LakkLåven AS) består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (...blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (feks. epost) samt disse salgsbetingelsene.Ved motstrid mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2.Partene:
 
Selger: LakkLåven AS
Bergsmeierivegen 489, 2350 Nes på Hedmark.
Epost: post@lakklaaven.no - Tlf. 95555255 
Organisasjonsnummer: NO 915.580.386. mva 
Kjøper er den personen som foretar bestillingen og kjøper må være fylt 18 år.

3.Priser:
 
LakkLåven AS er p.d.d. Ikke avgiftspliktige og kan ikke kreve inn mva. Prisene som er oppgitt i nettbutikken er endelig pris til forbruker. Ved eventuell registrering i merverdiavgiftregisteret vil det bli spesifisert mva. på alle varer i nettbutikken, samt på kvitteringer ol. Det vil ikke medføre noen ytterligere kostnad for kunden på noe senere tidspunkt. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (mva, toll, ol.) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje osv.) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestillingen er foretatt.

4.Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbud fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde innsett at det forelå en slik feil.

5.Ordrebekreftelse:
 
Når vi har mottatt din bestilling vil det sendes ut en ordrebekreftelse til din oppgitte epostadresse. Det er viktig at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Ved avvik bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6.Betaling:
 
Vi tilbyr sikre betalingsmåter via NETS Netaxept og PayPal. Ved bruk av debetkort eller kredittkort ved betaling vil det bli foretatt en autorisasjon og en reservasjon av kjøpesummen i inntil 4 dager fra bestillingen. Det er først når varene er pakket og de er klare til forsendelse at pengene blir overført fra betalingskortet til selgers konto.(*)

7a)Levering:
 
Utsendelse av varer skjer normalt 0-3 virkedager etter at ordren er registrert. Ved ordrevarer eller midlertidig utsolgt regnes 3-14 dager før utsendelse. Ved lenger tid vil du bli varslet og kan velge å endre/kansellere din bestilling. 
7b)Frakt: 
Vi benytter oss av den fraktmetode som er best egnet til varens art (Posten/ Schenker), kjøper vil motta forsendelsesinformasjon på oppgitt mobilnummer/epost. Fast fraktpris kr. 129,-, fraktfritt for ordre over 4000,-. 
7c)Gebyr ved uavhentede forsendelser:
– se punkt 9.Angrerett

8.Risiko:
 
Risikoen for varen går over til deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9a.Angrerett: 
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangler ved den og selv om den ikke er levert. Dette forutsetter at varen kan selges som ny. Du må gi oss skriftlig beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten innen 14 dager etter at varene er levert til deg for at angreretten skal være gyldig. Ved bruk av angrerett må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid og du må selv stå for returkostnadene. Returer bør bestilles med sporing da du er ansvarlig for risiko for skade og evt. tap. Varer skal ikke sendes i oppkrav, de blir ikke hentet ut av oss. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen (inkludert frakt til deg) innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. 
9b) Vilkår for returnering av varer:
Angreretten gjelder i 14 dager fra du mottok varen og forutsetter av varen kan selges som ny. Dette innebærer at varen og originalemballasjen skal være uten synlige bruksskader eller andre skrammer/slitasje. Det er derfor anbefalt å pakke opp varene på en skånsom måte ved mottak. Alle overflateprodukter som lakk, spraybokser, sparkler, rensemidler, fugemasser ol. skal ikke åpnes eller brytes forseglingen på. Hvis det er gjort, bortfaller angre/returretten. For å kunne benytte deg av angre/returrett er det viktig at; 
1) alle originale merkelapper og  forseglinger er intakte og må sitte på produktet/esken. 
2) Produktet må ligge i originalemballasjen. 
3) Vennligst ikke sett tape, frimerker, etiketter eller lignende direkte på originalpakningen – da blir den skadet og taper seg i verdi.
4) Du plikter deg til å returnere varene på best egnet måte etter varens art og de forholdsregler som er satt til farlig gods. Mer info under «Angrerett og retur» 
9c)Gebyr ved uavhentede forsendelser:
 
Det stilles krav til deg i henhold til Angrerettsloven §11 og §13. Dersom du ikke henter ut eller tar i mot vareforsendelsen og ellers forholder seg helt passiv, vil ikke dette ha gitt oss noen indikasjoner på at du angrer kjøpet. Kravene i henhold til Angrerettloven §11 OG §13 er da ikke oppfylt og kjøperen mister dermed retten til å gå fra avtalen. Vi benytter oss av retten til å kreve å få dekket fraktutgifter tur/retur av kunden.

10.Undersøkelse av varen:
 
Når du mottar varen bør du undersøke om forsendelsen er skadet under transport. I dette tilfelle bør det tas bilder av pakken(e) og tas kontakt med transportør/utleveringssted. Hvis varen ikke samsvarer med bestilling eller øvrige mangler, må du melde fra til oss – se punkt 11. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at det ble oppdaget gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen.(…)Ved forsinkelse må krav rettes oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til oss bør skje skriftlig.

11.Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at det ble oppdaget gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen.(…)Ved forsinkelse må krav rettes oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til oss bør skje skriftlig.

12.Kjøperens rettigheter ved forsinkelse:
 
Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss(…) Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punk 11.


13.Kjøperens rettigheter ved mangel
:
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6: a) Holde kjøpesummen tilbake b) Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering c) Under visse forutsetninger kreve prisavslag d) Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51) e) Kreve erstatning. (…) Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14.Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold:
 
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.(…) 

15.Garanti: 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


16.Personopplysninger: 
LakkLåven AS behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysningene blir kun utlevert til en tredjepart hvis det er nødvendig for å få gjennomført avtalen med kunde. 

17.Konfliktløsning: 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser,samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Hedmarken tingrett som verneting.

lagt til handlevogn